PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Litt om lov om håndverkertjenester og garantiordningen vedrørende maler og tapetseringstjenester

Har du hatt maleren på besøk og er misfornøyd? Eller planlegger du oppussing – hva bør du tenke på før håndverkeren går igang?
Vi har opp gjennom årene fått lovgivning og klageorganer som tar sikte på stadig å forbedre forbrukernes rettslige stilling. Mye av dette er godt kjent. Men er den alminnelige forbruker klar over at det finnes en lov om håndverkertjenester for forbrukere som kom i 1989?
Skal man pusse opp, og overlater jobben til fagpersoner, er det kanskje ikke så vanlig at kunden inngår skriftlig kontrakt med håndverkeren, ihvertfall dersom jobben er definert og ikke veldig omfattende. Da regulerer loven hvilke rettigheter og plikter du har som oppdragsgiver og vice versa. Og dersom det blir inngått en skriftlig avtale, bestemmer loven allikevel at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for deg som privatperson enn det som følger av loven selv.
Vi har videre en egen lov fra 1978 som omfatter behandling av Forbrukertvister. Også tvister som faller inn under håndverktjenesteloven reguleres av loven av 1978. Før en sak kan behandles av det oppnevnte Forbrukertvistutvalget, må den være forsøkt løst gjennom Forbrukerrådets klagesaksapparat. Utvalget har fattet nærmere 1000 vedtak som direkte angår tvister som springer ut av håndverktjeneste-loven.

Som du forstår finnes det et hjelpeapparat, men det er tidkrevende, og hvordan skal du gå frem videre hvis du får et vedtak som er i din favør?
Jeg skal ikke gå nærmere inn på dette her, men fokusere på en Garantiordning som gjelder for visse håndverkertjenester og som fortjener å bli bedre kjent. Maler-og byggtapetsermestrenes Landsfor-bund har nemlig etablert en garantiordning hvorved forbundet garanterer for sine medlemmer.
Maler- og tapetseringsarbeider er jo selve ”the finishing touch” når det gjelder leiligheter, hytter og hus! Blir det slurvet her, sitter du fort der med gråten i halsen… Som forbundet sier selv: ”Tar du sjansen på å bruke noen andre?” (enn forbundets mestermedlemmer) – ”det er forskjell på håndverkere…”.
Det kan jo skje at håndverkeren går konkurs og du blir sittende med halvgjort arbeid. Hva da? En snikende følelse av håpløshet? Eller du mener at arbeidet er kvalitetsmessig mangelfullt, men hånd-verkeren nekter å utbedre feilene. Hva gjør du da? Blir vedkommende ”vanskelig” å ha med å gjøre, legger skylden på deg kanskje? Når det gjelder malere og tapetserere, finnes det altså et klageorgan du kan henvende deg til, og som synes å ha bygget opp et apparat til å håndtere forbrukerklager på dette fagområdet.

Hva omfatter så Garantiordningen som MLF har etablert?
Naturlig nok dekkes kun ansvar som et medlem av MLF har pådratt seg. Allerede her er det jo noe å tenke litt over når du skal på malerjakt. Ordningen skal holde deg skadefri dersom et MLF-medlem går konkurs eller nekter å utbedre mangler. Forbundet betaler et annet av sine medlemmer for å gjøre jobben ferdig uten ekstrakostnader for deg som kunde! Det må da virke svært beroligende for potensi-elle oppdragsgivere, og garantien dekker faktisk krav med en øvre grense på kr. 100.000.- målt i 1987-kroner. Som de selv sier: ”Du kommer langt for det beløpet”! MLF har avsatt penger til et fond for å kunne håndtere garantiordningen.

Så dekker garantien de kunder og arbeider som er omfattet av håndverktjenesteloven, og det betyr alle forbrukere. Og nærmere bestemt: alt arbeid på bygninger som er til personlig bruk for oppdragsgiver – altså oppusing av hus og hjem, hytter, garasjer m.v. Den omfatter imidlertid ikke arbeider i forbindelse med nybygging.
Garantien dekker krav på å få utbedret mangler ved arbeidene. Videre: innsats for å få fullført ugjort arbeid i avtalt stand, og krav som følge av forsinkelse med arbeidene.

Din Reklamasjonsplikt
Her er det du som må ”følge med i timen”! Du må reklamere overfor håndverkeren, og det skal du gjøre skriftlig. Har du ikke reklamert, og du må gjøre det i tide, gjelder garantiordningen ikke.
Loven har en egen § 22 som nøye fastslår hvordan og innen hvilke frister du må reklamere. Har du ikke gjort dette slik § 22 anviser, taper du din rett til å gjøre en mangel gjeldende.
For det første må du underrette håndverkeren (skriftlig) innen ”rimelig” tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen”. Feil og mangler som er synlige må du ta fatt i mens oppdraget pågår. Får du ikke noen imøtekommende respons og ser at manglene blir rettet, må du reklamere skriftlig. Ofte er det nærliggende å gjennomgå arbeidene ved ferdigstillelse, og få klarlagt posisjonene da. Det skal være nok å reklamere ved bruk av telefaks eller vanlig brev, men det anbefales av bevismessige grunner å sende brev Rekommandert.

Det er ikke for sent å reklamere etter avsluttet jobb heller, sålenge du gjør det innen ”rimelig” tid. Det kan være mange gode grunner til at det tar litt tid – du skal ha tid til å kunne undersøke feilen nærmere – eventuelt også kontakte en fagmann for å få råd først. Forhold som reisefravær og sykdom er også relevant. Rettidigheten av en reklamasjon vil bli vurdert konkret.
§ 22 inneholder videre beskyttelsesregler som gir lengre reklamasjonsbeskyttelse. Det er jo mange feil og mangler som først viser seg etter en tid (tapeten løsner eller husmalingen utendørs begynner å flasse og falle av). En reklamasjon vedrørende feil som viser seg etter en tid må imidlertid fremmes innen to år etter at arbeidet ble avsluttet. Det eneste unntaket her gjelder der tjenesten ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre (enn to år), samt ved arbeid på fast eiendom. Her er lengstefristen fem år.
Tilbake til Garantiordningen: Dersom du påberoper deg garantien er det en prosedyre for fremgangs-måten. Du klager til din lokale Skjønnskomite. En avgjørelse her kan du eller håndverkeren igjen innklage forReklamasjonsnemnda. Denne har medlemmer både fra Forbrukerrådet og bransjen, og en nøytral advokat som leder. Får du medhold, har forbundet plikt til å oppfylle garantien.

Etableringen av en slik Garantiordning er et svært prisverdig tiltak. Ikke koster det deg noe å henvende deg dit, og du behøver kanskje ingen advokatbistand for å nå frem. For meg fremstår en slik ordning som en opprettholdelse av det beste ved de gamle laugsystemer – det å være ”mester” skal borge for kvalitet - og en bransje som ønsker å skape et tillitsfullt forhold til sine kunder. Et eksempel til etterfølgelse for andre håndverksbransjer synes ihvertfall jeg.
Du kan henvende deg til Maler-og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo. Tlf. 23087590. E-post: mlf@mlf.bnl.no De har naturligvis en oversikt over sine medlemmer også…..

Advokat Ole Christian Høie

Advokatfirmaet Ole Christian Høie
www.advokat-hoie.no---

Maler-og byggtapetsermestrenes Landsforbund,
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo. Tlf. 23087590.
E-post: mlf@mlf.bnl.no
http://www.mlf.bnl.no/


Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.